Doel

Zoals vermeld in onze statuten heeft De Stichting Natuurlijk Otterlo ten doel:

 1. Een bijdrage te leveren aan de bescherming, instandhouding en verbetering van ecologische belangen casu quo natuurwaarden, de cultuurhistorische en archeologische waarden, het landschap en de kwaliteit van het milieu (waaronder het woon-en leefklimaat ofwel leefbaarheid) in de ruimste zin vanhet woord in Otterlo en de directe omgeving (hieronder begrepen onder meerNat ura 2000-gebied” De Veluwe”, het Gelders Natuurnetwerk, natuurgebied De Zanding en het Nationaal Park De Hoge Veluwe).
  Onder kwaliteit van het milieu en het hiermee verband houdende woon- en leefklimaat ( de leefbaarheid) worden onder meer de volgende (milieu-)aspecten begrepen:
  * Geluid,
  * Geur
  * Verkeer en parkeren,
  * Water
  * Lucht
  * Bodem
  * Visuele en sociale beleving
  * Licht
  * Stedenbouwkundige kwaliteit
  * Economie en financiën
  * Externe veiligheid;
 2. Het bevorderen en verrichten van alle activiteiten en maatregelen die dienen ter bescherming, instandhouding en verbetering van de onder I genoemde doelstellingen;
 3. Het bestrijden van alle aantastingen van onder 1 genoemde doelstellingen;
 4. Het geven van voorlichting en het verschaffen van documentatie betreffende het onder 1, 2 en 3 vermelde aan het openbaar bestuur, de bevolking en bezoekers van Otterlo en bedrijven en instanties in Otterlo en directe omgeving;
 5. Het voeren van acties ter bevordering van de onder 1 vermelde doelstellingen van de stichting;