Onze Plannen voor Natuurherstel en -Ontwikkeling

foto

Met onze plannen voor natuurherstel en – ontwikkeling willen wij de natuur in en rondom Otterlo herstellen en natuurwaarden versterken. De plannen sluiten aan om de natuurwetgeving die is vastgelegd in de habitatrichtlijnen (o.a. habitattypes heide en eiken-beuken-hulst bossen, Natura2000 wetgeving en de Natuurherstel en beheerplannen van de Provincie (o.a. Natuurherstel op de Veluwe) en de gemeente.

De doorontwikkeling van het gebied Zandingsheide/Onderlangs/ Paasvuurveld zal op korte termijn starten omdat dit onlosmakelijk is verbonden met de start van de bouw aan de Weversteeg. De uitgewerkte plannen treft u aan de bijlage. Een ieder die wil kan aan de uitvoering een bijdrage leveren en contact met ons opnemen

De komende jaren willen we vervolgens – binnen het gebiedsproces dat de gemeente Ede is gestart – ook aan de slag met natuurherstel en -ontwikkeling op de volgende plekken, waarbij we zoveel mogelijk de  oorspronkelijke historische landschappen van begin vorige eeuw willen herstellen:

  • Roekelse Bos: Heidegebied rondom Mosselse zand
  • Hartenberg: Overgangsgebied droge-natte gronden bosgebied Hartenberg – aanpalende weilanden
  • Otterlo’s Binnenveld: met bewust beheer van waterstanden in beken terugbrengen van nat grasland en ontwikkelen van een vogelgebied in het buitengebied
  • Engenlandschap: terugbrengen van oude cultuur-landschapskenmerken en natuurinclusieve landbouw
  • Heidevelden Lange Heideweg: terugbrengen heidegebied tussen de Lange Heideweg en Provinciale weg N310 tegen ISK-terrein
  • Berken brandsingels langs de zandwegen herstellen of nieuw aanplanten

De concretisering van deze plannen vraagt een zorgvuldig proces en tijd, mede omdat sprake is van meerdere terrein-eigenaren. Dit proces zal bepalend zijn voor wanneer daadwerkelijk een aanvang gemaakt kan worden met deze projecten en hoe er geprioriteerd wordt. De open dialoog over de droom die we met ons dorp hebben zal ons hierbij helpen. Wij gaan uit van een gefaseerde uitvoering tussen 2022-2030

Daarnaast willen we in het hele gebied aandacht voor het planten van berken. De berken zijn in een ver verleden aangeplant met maatschappelijke functies als bijvoorbeeld brandsingel. Zeldzame vogels zoals de specht nestelen graag in berkenbomen. Op dit moment zijn een aantal berkenbomen aan het einde van hun levenscyclus en is er behoefte aan een bewuste systematische aanplant van berken.